Kotlíkové dotace Ústeckého kraje

Kotlíkové dotace Ústeckého kraje

Kotlíkové dotace – základní informace

 

Ministerstvo životního prostředí v úzké spolupráci s Ústeckým krajem nabízí občanům možnost získat dotaci z fondů Evropské unie, z Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020 na výměnu starého neekologického kotle za moderní nízkoemisní kotel na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo nebo plynový kotel.

 

Na nový zdroj mohou lidé získat státní příspěvek od 70 % do 85 % podle typu nově pořízeného kotle a podle toho, zda nový zdroj bude instalován v oblasti se zhoršeným ovzduším (určené prioritní obce na základě dlouhodobého měření znečistění ovzduší). Celkem tak státní dotace může dosáhnout až na 127 500 Kč.

 

Cílem této podpory je významně zlepšit stav ovzduší v celé ČR, ale také usnadnění splnění povinností lidem, které přináší legislativa, konkrétně zákon o ochraně ovzduší.

 

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním.

 

Výše podpory:
70% způsobilých výdajů v případě projektu s realizací kotle spalujícího pouze uhlí;
75% způsobilých výdajů v případě projektu s realizací kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle;
80% způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu). Mezi obnovitelné zdroje energie patří např. geotermální energie, energie půdy, energie vzduchu a energie biomasy.

 

V případě, že je výměna kotle realizována v obci spadající do prioritního území, bude výše podpory navýšena o 5%. Seznam prioritních obcí je k dispozici na webových stránkách Ústeckého kraje.

 

Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tisíc Kč. Náklady na tzv. mikro energetická opatření mohou tvořit maximálně 20 tisíc Kč (z maximálně možných 150 tisíc Kč).
Podpora bude poskytována pouze na zdroje tepla, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/Es a jejich prováděcích předpisů.

 

Předpokládá se, že v následujícím období budou „vypsány“ postupně celkem 3 Výzvy na poskytnutí dotací v Ústeckém kraji. První žádosti se budou přijímat počátkem roku 2016. V Ústeckém kraji je předpoklad vyměnit do konce roku 2018 minimálně 1 080 zastaralých kotlů. Objem finančních prostředků určených pro 1. Výzvu Ústeckého kraje je cca 156 000 000 Kč. Předpokládá se, že stejnou výši finančních prostředků bude možno čerpat i v dalších výzvách.

 

Obce Ústeckého kraje mohou také ministerskou dotaci navýšit ještě o další příspěvek z vlastních zdrojů, čímž se výsledná investice z rodinného rozpočtu ještě sníží.

 

Oprávnění žadatelé:
Dotaci mohou získat majitelé domů, jejichž obydlí, kde bude nový zdroj instalován, splňuje požadavky na energetickou náročnost třídy C. V ostatních případech bude muset být současně s výměnou kotle provedeno alespoň jedno tzv. mikro energetické opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu anebo mohou žadatelé o kotel současně požádat o dotaci na zateplení z programu Nová zelená úsporám.

 

Další krok
KT UHLOS s.r.o. Vám pomůže s žádostí o dotaci
Kontaktujte nás +420 776 176 268 nebo osobně Závodní 837/6, 415 01 Teplice
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí