Balená paliva

Prodej uhlí

Služby

Doprava

Zákazník má možnost si objednané uhlí nechat dovést nebo si ho osobně vyzvednout u nás na provozovně.

 

Dovoz Bílinského nízkosirnatého hnědého uhlí po Ústeckým kraji, zajišťujeme vlastní dopravou. Naše vozidla jsou vybavena pásovým dopravníkem.

 

 

Minimální závoz pro objednání dopravy je 10q.

 

Cena dopravy:

  • Do 7 km:              450 Kč

  • nad 8 km:              32 Kč/km  (platí se obě cesty)

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

Orientační cenu dopravy, si můžete spočítat na kalkulátoru níže.

Kontakt

Obchodní podmínky

I. Prodávající

PALIVOS s.r.o., Závodní 837/6, 415 01 Teplice
IČO: 04423046
DIČ: CZ04423046
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36284
Bankovní spojení: 271895459/0300
Telefon: +420 776 176 268
E-mail: info@uhlos.cz

II. Objednávka

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej paliva prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje písemné potvrzení prodávajícím, které je realizováno po předchozím odeslání objednávky kupujícího. Prodávající objednávku potvrdí zpravidla po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného paliva. Okamžikem potvrzení objednávky vzniká mezi prodávajícím a kupujícím závazná kupní smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky.

III. Přeprava zboží

Kupující si může v objednávce ve způsobu dopravy zvolit „osobní odběr“ anebo „doprava do místa určení“.

  • Osobní odběr paliva je možný v provozovně prodávajícího na adrese Závodní 837/6, 415 01 Teplice. Neodebere-li kupující objednané zboží nejpozději do 5 dnů ode dne sdělení o jeho možné expedici, pozbývá bez dalšího taková objednávka platnosti.

  • Aktuální ceník dopravy zajišťované prodávajícím nalezne kupující na webových stránkách prodávajícího v části Doprava. Cena dopravy bude k ceně zakoupeného paliva připočtena následně s ohledem na zařazení místa určení do odpovídající zóny, tzn. uvedená kupní cena paliva (objednávky) bude navýšena o cenu dopravy.

IV. Dodací podmínky

Dodávky objednaného paliva s dopravou do místa určení budou dle aktuální dostupnosti paliva a provozních možností prodávajícího realizovány vždy po domluvě s kupujícím v co nejkratším termínu, maximálně do 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

V. Zrušení objednávky kupujícím

Zrušení objednávky ze strany kupujícího:

  • Kupující má právo zrušit svou objednávku, pokud nesouhlasí s vypočtenou cenou dopravy, a to bez zbytečného odkladu po sdělení této ceny, avšak nejdéle dva dny před smluveným termínem dodání objednávky.

  • Kupující má právo zrušit svou objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání či po výslovné domluvě s prodávajícím. V případě jednostranného zrušení potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním, zejména případné vícenáklady v souvislosti se zajištěním zboží, náklady za zbytečnou dopravu, nakládku, atp.

VI. Zrušení objednávky prodávajícím

Zrušení potvrzené objednávky ze strany prodávajícího je možné pouze v případě, že objednané palivo není prodávajícímu dlouhodobě k dispozici nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena u dodavatele. V případě, že tato situace nastane, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka bezodkladně vrácena.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí Občanským zákoníkem a dalšími relevantními zákony České republiky. V souladu s nimi je spotřebitel, jako kupující, oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující spotřebitel využít své právo a odstoupit od smlouvy v této lhůtě, kontaktuje telefonicky či písemně prodávajícího s žádostí o odstoupení od smlouvy, na které uvede číslo objednávky, příp. variabilní symbol, a datum převzetí paliva. K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál dokladu o koupi. V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu §55 odst. 1 o. z., je kupující povinen tuto škodu uhradit. Převzaté zboží je kupující povinen dopravit na své náklady zpět do provozovny prodávajícího, případně, po domluvě s prodávajícím, prodávající zboží naloží a převeze do své provozovny vlastní dopravou na náklady kupujícího (doprava, nakládka aj.).

Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení vráceného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy.

VIII. Odpovědnost za vady zboží a záruka

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je Reklamační řád, který je v plném znění uveden na internetových stránkách prodávajícího nebo v listinné podobě přímo v provozovně prodávajícího.

IX. Uhrazení kupní ceny

Uhrazení kupní ceny za zboží je kupujícím provedeno buďto osobně v hotovosti na provozovně prodávajícího, v hotovosti při předání zboží při využití dopravy na místo určení nebo bezhotovostně bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků, minimálně však 1 den před expedicí zboží.

X. Ochrana osobních údajů

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Podmínky ochrany osobních údajů, které jsou v plném znění uvedeny na internetových stránkách prodávajícího nebo v listinné podobě přímo v provozovně prodávajícího.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi prodávajícím, společností KT UHLOS s.r.o., a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická i právnická osoba. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

XII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2017

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO PRODEJ PEVNÝCH PALIV

I. Uplatňování reklamace vady

Vyskytne-li se vada u zakoupeného paliva, ať již vada kvality či množství, má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího. Kupující je povinen uvést, v čem vada spočívá a čeho se reklamací domáhá. Nezbytnou náležitostí pro uplatnění reklamace je předložení dokladu o nákupu paliva. Odpovědný pracovník prodávajícího je povinen pořídit o reklamaci zápis a jeho stejnopis vydat kupujícímu.

II. Reklamace množství paliva

Reklamace musí být kupujícím uplatněna ihned po převzetí, tedy nejpozději v den převzetí, paliva, jinak kupující právo reklamace pozbývá. Pokud se kontrolním převážením na cejchované váze prodávajícího zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením dodávky paliva.

III. Reklamace zjevných vad kvality paliva

Kvalita dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v příloze tohoto reklamačního řádu. Kupující po převzetí dodávky bezodkladně, nejpozději však do 10 dnů od převzetí dodávky, oznámí prodávajícímu zjištěné zjevné vady kvality paliva, přičemž zjevnou vadou kvality se rozumí zejména vyšší obsah nadsítného a podsítného uhlí v dodávce paliva. Podmínkou je, aby kupující reklamoval celou dodávku paliva z důvodu objektivního zjištění dané skutečnosti. Je nepřípustné, aby kupující reklamoval vyšší obsah nadsítného nebo podsítného uhlí v době, kdy má již část paliva spotřebovanou, a to z důvodu nemožnosti objektivního posouzení skutečné existence vady. Oprávněnost této reklamace se zjišťuje mechanickým přetříděním paliva tzv. podsítnou zkouškou. Za vadu paliva se výslovně nepovažuje jeho zvýšená vlhkost.

IV. Reklamace skrytých vad kvality paliva

Skryté vady je možno reklamovat v zákonné lhůtě, nedošlo-li k podstatné změně dodaného paliva vinou kupujícího. Reklamaci skryté vady lze uplatnit pouze k nespotřebované části dodávky paliva. Skrytými vadami se rozumí, že dodané palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných zbytků nebo má nižší výhřevnost než je uvedeno v popisu zboží, event. dehtuje. Tyto skryté vady, které nemohly být zjištěny při přejímce paliva, se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky.

V. Postup řešení reklamace kvality paliva

Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva. Odběr vzorku reklamovaného paliva lze uskutečnit pouze za přítomnosti kupujícího i prodávajícího.

Tyto reklamace řeší akreditované laboratoře:

a) Severočeské doly a.s., útvar obchodu - pracoviště Bílina, ul. 5. května 213, 418 29 Bílina, tel.: 417 80 42 12, email: podolnikova@sdas.cz.

b) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Budovatelů 2830, Most 434 37, tel.: 476208610, fax 476706948, e-mail: vuhu@vuhu.cz.

O průběhu a výsledku reklamace se provede zápis, jehož stejnopis předá prodávající kupujícímu. Oprávněná reklamace bude řešena zejména slevou z kupní ceny, případně odvozem celé vadné dodávky a dodáním dodávky nové, a to v množství uznaném reklamací, příp. po vzájemné dohodě mezi kupujícím a prodávajícím. V případě neoprávněnosti reklamace, tzn. v případě neprokázání vady výsledky laboratorního rozboru a příp. mechanického přetřídění paliva, hradí veškeré náklady spojené s těmito úkony kupující.

VI. Vyřízení reklamace

O oprávněnosti reklamace rozhoduje prodávající na základě výsledků z akreditované laboratoře či výsledků podsítné zkoušky. Lhůta na vyřízení reklamace je v případě spotřebitelské smlouvy 30 dnů, v ostatních případech 60 dnů. O vyřízení reklamace se sepíše zápis, kde se uvede výsledek reklamace a případně i způsob jejího vyřešení.

VII. Závěrečné informace

Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Obchodními podmínkami a tvoří jejich nedílnou součást.

VIII. Přílohy

 

Příloha č. 1

Přípustný obsah podsítného uhlí v dodávce

Kostka a Ořech I

max. obsah garantovaný výrobcem

13 %

manipulační ztráta vzniklá při dodávce

5 %

max. obsah v konečné dodávce

18 %

Ořech II

max. obsah garantovaný výrobcem

15%

manipulační ztráta vzniklá při dodávce

5 %

max. obsah v konečné dodávce

20 %

Přípustný obsah nadsítného uhlí v dodávce

Kostka a Ořech I

max. obsah garantovaný výrobcem

10 %

manipulační ztráta vzniklá při dodávce

5 %

max. obsah v konečné dodávce

15 %

Ořech II

max. obsah garantovaný výrobcem

15%

manipulační ztráta vzniklá při dodávce

5 %

max. obsah v konečné dodávce

20 %

Příloha č. 2

Jakostní definice uhlí

 

Důl
Obchodní označení
Klíč. třídn. Druh paliva
zrnitost v mm Hdaf prům. % Wr prům. % Ad prům. % Sr prům. % Srprům. % Vdaf prům. % Qdaf prům. % Qr prům. % Cd prům. %
DB
113 ko2
121 o1
122 o2
40-100
20-40
10-25
5,7
5,7
5,7
29,00
29,00
29,00
9,7
9,7
9,7
0,77
0,77
0,77
0,44
0,44
0,44
47
47
47
30,4
30,4
30,4
17,6*
17,6*
17,6*
67,00
67,00
67,00
 

 

 

Vysvětlivky:

ko2 – uhlí kostka

o1 – uhlí ořech I

o2 – uhlí ořech II

Hdaf – vodík v hořlavině

Wrt – obsah vody v původním stavu

Ad – obsah popela v bezvodném stavu

Sr – obsah síry v původním stavu

Srm – měrná sirnatost

Vdaf – obsah prchavé hořlaviny

Qdafs – spalné teplo v hořlavině

Qri – výhřevnost v původním stavu

Cd – uhlík bezvodný

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou (dále jen jako „kupující“), je poskytována v souladu s právním řádem České republiky, a to zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“), a s příslušnými vnitrostátními právními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů. Podmínky ochrany osobních údajů
 

1. Ochrana osobních údajů kupujícího
Osobní údaje jsou shromažďovány a užívány výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy. Správcem osobních údajů je: PALIVOS s.r.o., IČ: 04423046, se sídlem Závodní 837/6, 415 01 Teplice (dále také jako „prodávající“).

 

2. Rozsah, základní účel a právní titul zpracování osobních údajů
Kupujícím poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy a vedení zákaznického účtu kupujícího. Prodávající shromažďuje následující osobní údaje:
jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně jen jako „osobní údaje“).
Poskytnutí osobních údajů kupujícím je zcela dobrovolné, povinné osobní údaje jsou však pro uzavření kupní smlouvy nezbytné a v případě jejich neposkytnutí nebude moci dojít k uzavření kupní smlouvy.

 

3. Způsob zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným či neautomatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

4. Práva kupujícího
V případě jakýchkoliv žádostí, stížností, námitek, dotazů či připomínek ke zpracování osobních údajů se kupující může obracet na prodávajícího mimo jiné prostřednictvím emailu na adresu info@uhlos.cz . Kupujícímu přísluší veškerá práva k jeho osobním údajům a jejich zpracování prodávajícím garantovaná zákony České republiky a GDPR, zejména pak následující:
 

4.1 Právo na přístup
Po dobu zpracování osobních údajů má kupující právo požadovat po prodávajícím informace o tomto zpracování.
 

4.2 Právo na výmaz
Kupující má právo žádat o výmaz svých osobních údajů v případech, kdy má za to, že jeho osobní údaje již nemají být zpracovávány (zejm. v případech odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, atp.).

 

4.3 Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Kupující má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno některé ustanovení GDPR. Dozorový úřad, kterému byla stížnost
podána, následně informuje kupujícího o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany.

 

5. Povinnosti kupujícího
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje ve vztahu k prodávajícímu uvádět správně a pravdivě a vždy, bude-li mít objektivní možnost, jejich správnost a aktuálnost kontrolovat. V případě, že dojde ke změně v některém z osobních údajů, informuje o tom kupující bez zbytečného odkladu prodávajícího.

 

6. Příjemci a další zpracovatelé osobních údajů
Osobní údaje poskytnuté kupujícím nebudou bez jeho předchozího souhlasu prodávajícím zveřejněny ani poskytnuty třetím osobám, avšak s následujícími výjimkami:
 

6.1 Příjemci za účelem plnění smlouvy
Dojde-li v rámci plnění kupní smlouvy k dílčímu plnění třetí osobou, zejména přepravcem, je prodávající oprávněn poskytnout těmto třetím osobám přístup pouze k takovým osobním údajům, které jsou nutné ke splnění příslušné činnosti. Třetím osobám je pak zakázáno používat osobní údaje kupujícího k jiným účelům než souvisejícím s plněním kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Je-li to ze zákona nutné, uzavře prodávající s příslušnou třetí osobou dohodu na ochranu osobních údajů kupujícího.
 

6.2 Další příjemci osobních údajů
Osobní údaje kupujícího mohou být prodávajícím poskytnuty osobě zpracovávající prodávajícímu účetnictví, daňovému poradci či auditorovi, a to v nezbytném rozsahu, případně bance, stanoví-li tak
zákon. Dojde-li k porušení uzavřené kupní smlouvy, vzniku sporu mezi kupujícím a prodávajícím či vyvstane jiná obdobná potřeba, je prodávající dále oprávněn poskytnout shromážděné osobní údaje kupujícího osobě pověřené řešením dané situace, zejména advokátovi.

 

7. Další účely zpracování osobních údajů
 

7.1 Zasílání informací a obchodních sdělení
Zaškrtnutím příslušného políčka v objednávce na webu nebo v mailu může kupující také udělit prodávajícímu souhlas ke zpracování jeho osobních údajů za účelem zasílání informací a obchodních
sdělení. Právním titulem k takovému zpracování osobních údajů je pak udělený souhlas kupujícího, který je zcela dobrovolný a nepodmiňuje uzavření kupní smlouvy. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat žádostí zaslanou prodávajícímu.
 

7.2 Cookies

Cookies lze definovat jako drobné textové soubory, které prohlížeč trvale ukládá do počítače uživatele a které slouží k individualizaci webového prostředí. Cookies počítač uživatele nijak
nepoškozují a neobsahují žádné viry. Kupující tímto souhlasí s ukládáním cookies ze stránek prodávajícího ve svém počítači. Ukládání cookies lze případně zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče.

8. Doba zpracování osobních údajů
Kupující uděluje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle těchto Podmínek, včetně případně uděleného souhlasu k zasílání informací a obchodních sdělení, na dobu neurčitou, tzn. do jeho případného odvolání, a to zejména s ohledem na vedení svého zákaznického účtu u prodávajícího.