Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou (dále jen jako „kupující“), je poskytována v souladu s právním řádem České republiky, a to zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“), a s příslušnými vnitrostátními právními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů. Podmínky ochrany osobních údajů
 

1. Ochrana osobních údajů kupujícího
Osobní údaje jsou shromažďovány a užívány výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy. Správcem osobních údajů je: PALIVOS s.r.o., IČ: 04423046, se sídlem Závodní 837/6, 415 01 Teplice (dále také jako „prodávající“).

 

2. Rozsah, základní účel a právní titul zpracování osobních údajů
Kupujícím poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy a vedení zákaznického účtu kupujícího. Prodávající shromažďuje následující osobní údaje:
jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně jen jako „osobní údaje“).
Poskytnutí osobních údajů kupujícím je zcela dobrovolné, povinné osobní údaje jsou však pro uzavření kupní smlouvy nezbytné a v případě jejich neposkytnutí nebude moci dojít k uzavření kupní smlouvy.

 

3. Způsob zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným či neautomatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

4. Práva kupujícího
V případě jakýchkoliv žádostí, stížností, námitek, dotazů či připomínek ke zpracování osobních údajů se kupující může obracet na prodávajícího mimo jiné prostřednictvím emailu na adresu info@uhlos.cz . Kupujícímu přísluší veškerá práva k jeho osobním údajům a jejich zpracování prodávajícím garantovaná zákony České republiky a GDPR, zejména pak následující:
 

4.1 Právo na přístup
Po dobu zpracování osobních údajů má kupující právo požadovat po prodávajícím informace o tomto zpracování.
 

4.2 Právo na výmaz
Kupující má právo žádat o výmaz svých osobních údajů v případech, kdy má za to, že jeho osobní údaje již nemají být zpracovávány (zejm. v případech odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, atp.).

 

4.3 Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Kupující má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno některé ustanovení GDPR. Dozorový úřad, kterému byla stížnost
podána, následně informuje kupujícího o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany.

 

5. Povinnosti kupujícího
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje ve vztahu k prodávajícímu uvádět správně a pravdivě a vždy, bude-li mít objektivní možnost, jejich správnost a aktuálnost kontrolovat. V případě, že dojde ke změně v některém z osobních údajů, informuje o tom kupující bez zbytečného odkladu prodávajícího.

 

6. Příjemci a další zpracovatelé osobních údajů
Osobní údaje poskytnuté kupujícím nebudou bez jeho předchozího souhlasu prodávajícím zveřejněny ani poskytnuty třetím osobám, avšak s následujícími výjimkami:
 

6.1 Příjemci za účelem plnění smlouvy
Dojde-li v rámci plnění kupní smlouvy k dílčímu plnění třetí osobou, zejména přepravcem, je prodávající oprávněn poskytnout těmto třetím osobám přístup pouze k takovým osobním údajům, které jsou nutné ke splnění příslušné činnosti. Třetím osobám je pak zakázáno používat osobní údaje kupujícího k jiným účelům než souvisejícím s plněním kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Je-li to ze zákona nutné, uzavře prodávající s příslušnou třetí osobou dohodu na ochranu osobních údajů kupujícího.
 

6.2 Další příjemci osobních údajů
Osobní údaje kupujícího mohou být prodávajícím poskytnuty osobě zpracovávající prodávajícímu účetnictví, daňovému poradci či auditorovi, a to v nezbytném rozsahu, případně bance, stanoví-li tak
zákon. Dojde-li k porušení uzavřené kupní smlouvy, vzniku sporu mezi kupujícím a prodávajícím či vyvstane jiná obdobná potřeba, je prodávající dále oprávněn poskytnout shromážděné osobní údaje kupujícího osobě pověřené řešením dané situace, zejména advokátovi.

 

7. Další účely zpracování osobních údajů
 

7.1 Zasílání informací a obchodních sdělení
Zaškrtnutím příslušného políčka v objednávce na webu nebo v mailu může kupující také udělit prodávajícímu souhlas ke zpracování jeho osobních údajů za účelem zasílání informací a obchodních
sdělení. Právním titulem k takovému zpracování osobních údajů je pak udělený souhlas kupujícího, který je zcela dobrovolný a nepodmiňuje uzavření kupní smlouvy. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat žádostí zaslanou prodávajícímu.
 

7.2 Cookies

Cookies lze definovat jako drobné textové soubory, které prohlížeč trvale ukládá do počítače uživatele a které slouží k individualizaci webového prostředí. Cookies počítač uživatele nijak
nepoškozují a neobsahují žádné viry. Kupující tímto souhlasí s ukládáním cookies ze stránek prodávajícího ve svém počítači. Ukládání cookies lze případně zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče.

8. Doba zpracování osobních údajů
Kupující uděluje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle těchto Podmínek, včetně případně uděleného souhlasu k zasílání informací a obchodních sdělení, na dobu neurčitou, tzn. do jeho případného odvolání, a to zejména s ohledem na vedení svého zákaznického účtu u prodávajícího.